×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι :
  • Η Γενική Συνέλευση των μελών του, την οποία αποτελούν μέλη του Συνδέσμου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννιά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών ανά τριετία.
  • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος, Α’Αντιπρόεδρος, Β’Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και 4 μέλη
  • Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών ανά τριετία.

Διοικητικό συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή 2015 - 2018

 

Pin It