×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

Καταστατικό

Του Συνδέσμου με την επωνυμία « Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας».

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο Καταστικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας από εδώ σε μορφή pdf.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

Άρθρο 1ον

Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας»(συντομογραφικά Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), με έδρα την Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου αριθ.13. Στις διεθνείς σχέσεις του ο σύνδεσμος χρησιμοποιεί την επωνυμία «Greek Pest Control Association» και συντομογραφικά ‘GPCA”.

Άρθρο 2ον

Μέλη του συνδέσμου είναι επιχειρήσεις που πραγματικά ασκούν το επάγγελμα της απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης (ΑΜΑ), εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια και εκπροσωπούνται από τους ιδιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Επίσης μέλη μπορούν να είναι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται βιοκτόνα και σχετικό εξοπλισμό. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

  1. Η εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κλάδου ΑΜΑ στα τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά όργανα διοίκησης.( Α΄ & Β΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, Υπουργεία) με στόχο την θωράκιση του κλάδου με συμφωνίες και νομοθετικές ρυθμίσεις .
  2. Η εκπροσώπηση του κλάδου στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς διαχείρισης παρασίτων.
  3. Η υποβοήθηση και συμβολή στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναβάθμισης του νομοθετικού πλαισίου, που θα προστατεύει την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, η οποία αφενός επιτυγχάνει αποτελεσματικό έλεγχο των παρασίτων και αφετέρου συμβάλει στην προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
  4. Η διοργάνωση μελετών και εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια) με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση και την επαγγελματική αναβάθμιση του κλάδου.
  5. Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών.
  6. Η παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΣΕΑΜΕ, όπως αποδελτίωση του τύπου, διαφήμιση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την αναγκαιότητα της διενέργειας ΑΜΑ, κλπ.

Άρθρο 3ον

Η πραγματοποίηση των παραπάνω θα επιτυγχάνεται με την πιστοποίηση των μελών από τον ΣΕΑΜΕ αφού θα τηρούν απαρέκλητα τους κανόνες ποιοτικής παροχής υπηρεσιών και προϋποθέσεων, που θεσπίζονται από τα πρωτόκολλα του Ορλάντο, της Ρώμης και της Αθήνας .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εγγραφή-Δικαιώματα- Υποχρεώσεις-Διαγραφές μελών

Άρθρο 4ον

Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνον οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα με γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του τρόπου διαχείρισης παρασίτων όπως έχουν αποφασισθεί από το Δ.Σ. του Συνδέσμου και από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5ον

Για τη εγγραφή στον Σύνδεσμο, το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση, την οποία μπορεί να βρεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης με όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Σε δύο μήνες το πολύ από την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής το μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 6ον

Το μέλος κατά την εγγραφή υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους η οποία έχει καθορισθεί σε 300,00 € για τις ατομικές επιχειρήσεις, σε 500,00 € για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. και σε 1000,00 € για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Οι συνδρομές θα κατατίθενται από τα μέλη σε Τραπεζικό λογ/σμό του Συνδέσμου ή στον Ταμία με διπλότυπη απόδειξη που θα φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου. Τα ποσά αυτά που θα καταβάλλονται από τα μέλη μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και μπορούν να αυξομειώνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών, αν κρίνεται αναγκαίο για την αποδοτική λειτουργία του Συνδέσμου.

Άρθρο 7ον

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποχωρίσει οποτεδήποτε από τον Σύνδεσμο εφ’όσον το επιθυμεί, με ενημερωτική επιστολή προς το Δ.Σ. και αφού καταβάλει την ετήσια συνδρομή του έτους αποχώρησης. Το αποχωρόν μέλος απαλλάσσεται των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά του μέλους. Η καθυστέρηση της συνδρομής πέραν της παραπάνω τρίμηνης από την αρχή κάθε έτους προθεσμίας, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των δικαιωμάτων του μέλους. Εάν η καθυστέρηση αποπληρωμής της συνδρομής υπερβεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, με απόφαση του Δ.Σ. το μέλος διαγράφεται από τον Σύνδεσμο. Σπουδαίο, επίσης, λόγο διαγραφής μέλους από τον Σύνδεσμο αποτελεί η μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Συνδέσμου που απόλεσε την άδεια από το Υπουργείο, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης. Το διαγραφέν μέλος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα σύμφωνα με το καταστατικό και το αρ.88 του Α.Κ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Όργανα Διοίκησης - Παραρτήματα – Αρχαιρεσίες

Άρθρο 8ον

Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις Συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Το ίδιο ισχύει και για τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 9ον

Για την καλύτερη λειτουργία του συνδέσμου και εξυπηρέτηση και συμμετοχή των μελών, δημιουργούνται παραρτήματα σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εξετάζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση για την δημιουργία παραρτήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 15 μελών σ’αυτό Η λειτουργία των παραρτημάτων γίνεται μέσα στα πλαίσια του Συνδέσμου και συντονίζονται από τριμελή διοικούσα επιτροπή που εκλέγεται παράλληλα με το Συμβούλιο του Συνδέσμου ανά τριετία. Ο ρόλος των παραρτημάτων δεν είναι αποφασιστικός, αλλά εισηγητικός και υποβοηθητικός στα κεντρικά όργανα του συνδέσμου.

Άρθρο 10ον

Οι εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με τον νόμο με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια στα οποία συμμετέχουν ύστερα από γραπτή αίτηση τους ένα μήνα τουλάχιστον νωρίτερα από την ημέρα των εκλογών υποψήφιοι για όλα τα όργανα (κεντρικά-περιφερειακά),. Η όλη η διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με την παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου. Από την Γενική συνέλευση επίσης γίνεται η εκλογή των εφορευτικών επιτροπών των παραρτημάτων. Διαδικασία ψηφοφορίας. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει και την ημερομηνία των εκλογών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποστέλλει στις εφορευτικές επιτροπές των παραρτημάτων τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους σφραγισμένα με την σφραγίδα της, καθώς και τους εκλογικούς καταλόγους. Τα μέλη ψηφίζουν τόσο για το Δ.Σ., όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για τις διοικούσες επιτροπές των παραρτημάτων ψηφίζουν με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τα μέλη του κάθε παραρτήματος. Όλη η διαδικασία γίνεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου τόσο στην Αθήνα όσο και στα παραρτήματα. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγονται οι φάκελοι και γίνεται η καταμέτρηση. Σε περίπτωση εμφάνισης και συμμετοχής παρατάξεων θα ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής. Από τα εννέα μέλη που εκλέγονται στο Δ.Σ. μόνο ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπεί τις εταιρείες παραγωγής και διανομής βιοκτόνων και εξοπλισμού. ..//.. - 3 - Αυτοί που εκλέγονται στα όργανα συγκροτούνται σε σώμα εντός πενθημέρου, από την διενέργεια των εκλογών, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, στα γραφεία του Συνδέσμου και εκλέγουν με ψηφοφορία μεταξύ τους και σχετική πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία των οργάνων είναι τριετής και αρχίζει την επόμενη των εκλογών. Άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος μετά το τέλος της θητείας είναι άκυρη.

Άρθρο 11ον

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως εάν υπάρχει σοβαρή ανάγκη μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά μεταξύ των παρόντων, εφ’όσον υπάρχει απαρτία, για την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά σ’αυτόν και αποβλέπει στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και εφαρμόζει το καταστατικό. Το Δ.Σ. υποχρεούται, να υποβάλει για έγκριση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση κάθε έτους τον απολογισμό και ισολογισμό του λήξαντος την 31 Δεκεμβρίου Οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.

Άρθρο 12ον

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των τριών κατά σειρά συνεδριάσεων ή καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας εισφοράς πέραν του τριμήνου, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. και εκλέγει τον αντικαταστάτη. Αν η επιχείρηση μέλος του συνδέσμου, με έγγραφη δήλωσή της προς το Δ.Σ. δηλώσει ότι το εκλεγέν μέλος με την ιδιότητα του εκπροσώπου της ως μέλος του Δ.Σ. πρόσωπο, έπαυσε να την αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί, τότε το μέλος αυτό παύεται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένη εντός πενθημέρου με σχετική πλειονοψηφία κατά το άρθρο 11 παρ. 1, στην δε ψηφοφορία δεν συμμετέχει αυτός που ζητείται να παυθεί. Το παυόμενο μέλος αντικαθίσταται με την ίδια απόφαση από τον πρώτο εκλεγμένο επιλαχόντα.

Άρθρο 13ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον Σύνδεσμο ενώπιον όλων γενικά των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών της χώρας, καθώς και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών διαχείρισης παρασίτων, εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται άλλο μέλος κατά περίπτωση. Συγκαλεί το Δ.Σ. και τις Γ. Συνελεύσεις, σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων και τα εντάλματα πληρωμής. Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Α΄ αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του ο Β΄ αντιπρόεδρος. Οι αντιπρόεδροι αναπληρούν τον απόντα ή κωλυόμενο πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του.

Άρθρο 14ον

Ο Σύνδεσμος καλύπτει τα έξοδα του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση μετακίνησης στην επαρχία για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου, καθώς και τα έξοδα μετάβασης των μελών του Δ.Σ. από την επαρχία στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή άλλες υποχρεώσεις του Συνδέσμου.

Άρθρο 15ον

Ο Γραμματέας, φυλάσσει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα έγγραφα του Συνδέσμου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Τον Γραμματέα αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σύμβουλος πού ορίζεται από το Δ.Σ. Η σφραγίδα του Συνδέσμου φυλάσσεται στην έδρα του.

Άρθρο 16ον

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του. Επίσης με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και μετά από έγκριση του Δ.Σ. εκτελεί τις πληρωμές. Εκτός του ποσού των 300,00 € (τριακόσια) που μπορεί να κρατά στα χέρια του για κάλυψη έκτακτων αναγκών-όλα τα υπόλοιπα χρήματα τα καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου, τα λογιστικά βιβλία, κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τον νόμο και φυλάσσει τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στο τέλος του έτους συντάσσει, τον οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικές συνελεύσεις

Άρθρο 17ον

Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι Τακτικές συνέρχονται μία (1) φορά τον χρόνο κατά προτίμηση τους μήνες Ιανουάριο - Απρίλιο. Οι Έκτακτες Συνελεύσεις συνέρχονται όσες φορές το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών εγγράφως και με συγκεκριμένο θέμα. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση εντός (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η Γεν. Συνέλευση είναι έγκυρη αν είναι παρόντα το (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών κατά την πρώτη οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Αν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται πάλι εντός 15θημέρου με την ίδια ημερησία διάταξη, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς δεύτερη πρόσκληση και με απαρτία όσων μελών προσέλθουν. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειονοψηφία των παρόντων. Για την λήψη όμως αποφάσεων που αφορούν καταστατικές τροποποιήσεις ή την διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των (2/3) των παρόντων.

Άρθρο 18ον

Οι προσκλήσεις για την συμμετοχή στην Γεν. συνέλευση αποστέλλονται (με οποιοδήποτε μέσον μη αποκλειομένου του FAX ή του e-mail), από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα Δ.Σ. προς όλα τα μέλη, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για την σύγκληση ημερομηνία, αναγράφονται δε σ’αυτήν ο τόπος και η ώρα έναρξης της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης .Η πρόσκληση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Άρθρο 19ον

Στην ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση, το Δ.Σ. παρουσιάζει τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του, η Εξελεγκτική Επιτροπή την έκθεση της, και το σώμα αποφαίνεται εγκρίνοντας ή όχι τα πεπραγμένα του Δ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Κατά την Γ.Σ. εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του νέου έτους τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. Η μη έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. θεωρείται μομφή, οπότε και ολόκληρο το όργανο οδηγείται σε παραίτηση και προκηρύσσονται εκλογές.

Άρθρο 20ον

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και είναι 3μελης. Εκλέγει Πρόεδρο και σκοπός της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. όσον αφορά την νομιμότητα των αποφάσεων και ενεργειών καθώς επίσης και ο έλεγχος του ταμείου (όποτε το αποφασίσει ). Συντάσσει έκθεση της διαχείρισης του Δ.Σ. και την υποβάλει στη Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 21ον Οι τριμελής διοικούσες επιτροπές που εκλέγονται στα παραρτήματα με τις διαδικασίες του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, εκλέγουν ένα συντονιστή και έχουν στόχο την στήριξη του έργου του Δ.Σ. του Συνδέσμου και την ενημέρωση και συντονισμό λειτουργίας των μελών. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να συγκαλούν στα όρια της περιφέρειας του παραρτήματος συγκεντρώσεις των μελών και εκδηλώσεις.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Πόροι του Συνδέσμου

Άρθρο 22ον

Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, έκτακτοι δε πόροι είναι οι τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται από την Γ.Συνέλευση, οι δωρεές, οι χορηγίες και κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει από νόμιμες δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Συνδέσμου, όπως ορίζονται στο καταστατικό αυτό.

Άρθρο 23ον

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστική χρήση και υποβάλλονται για έγκριση στην πρώτη Γ. Συνέλευση κάθε έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διάλυση του Συνδέσμου

Άρθρο 24ον

Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται παρά μόνον εάν ο αριθμός των μελών καταστεί πανελλαδικά μικρότερος από 25 ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 όπως τροποποιηθείς ισχύει και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση για την διάλυση του Συνδέσμου με απόφαση της Γ. Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και κάθε σχετικού νόμου, μετά το πέρας δε της εκκαθάρισης για τυχόν περιουσιακά στοιχεία που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε μορφή, αποφασίζει η Γ.Συνέλευση, το δε αρχείο του Συνδέσμου παραδίδεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Άρθρο 25ον

Το παρόν καταστατικό διαμορφώνεται όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Συνδέσμου σε έκτακτη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 13-4-2008. Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που τότε έφερε την επωνυμία «Σύνδεσμος απολυμαντών και εταιρειών απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών της Ελλάδος –η Υγεία», έχει εγκριθεί με την υπ’αριθ. 1291/1978 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνάν με αριθμό 7905/1978, το καταστατικό δε αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 2423/1984 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στο ίδιο βιβλίο με αριθμό 3485/1984,

 

Αθήνα 13 Απριλίου 2008

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Μητσέας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Αντωνιάδης

 

Pin It