×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (οικίες, χώρους εργασίας, χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων). Η άδεια είναι 5-ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.
Η έκδοση της άδειας γίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για να εκδοθεί ο κάτοχός της πρέπει να είναι ή να απασχολεί τουλάχιστον έναν πτυχιούχο ενός από τους παρακάτω τίτλους:
Γεωπόνος, Κτηνίατρος, Ιατρός, Φαρμακοποιός, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Επόπτης Δημόσιας Υγείας.

Κύρια νομοθετήματα που διέπουν την χορήγηση της αδείας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών:
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας το 1981 θεσπίστηκε ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ενώ στο Β.Δ. 374/67 καθορίζεται το «κατώτερο όριο της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους ομαδικής διαβίωσης και επιβάλλει της παρουσία ειδικών επιστημόνων κατά την εφαρμογή τους στους χώρους αυτούς.
Με το Νόμο 721/1977 όπου καθορίζονται θέματα περί «εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το Π.Δ. 205/2001 που  αφορά «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Pin It